• BK-Per
 • MellemFG
 • SIF
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken
 • Århus Friskole
 • Spejderne
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrupscenen

Riposten -forside _5_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • SIF
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken
 • Århus Friskole
 • Spejderne
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrupscenen
 • BK-Per
 • SIF
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken
 • Århus Friskole
 • Spejderne
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Stavtrup Køreskole
 • Den grønne kile
 • Home
 • Stavtrupmalerne
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Mega Syd Apotek
 • Stavtrupscenen
 • Århus Musikskole
 • Din Krop i Centrum
Lille kirkenLille HøjvangskolenLilleStavtrupscenenLille Stavtrup FritidsklubLille SpejderneLille Lokalcenter SøholmLille FriskolenLille SIFLille Musikskolen

Ugentligt

Yoga-hold for seniorer på Søholm

Onsdag kl. 15.45 - 17.35.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Vedtægter for Stautrup Lokalråd

§ 1

Stavtrup lokalråds formål er:

at sikre beboernes indflydelse omkring offentlig og privat planlægning i Stautrup, samt at medvirke til debat og samarbejde herom,

at være organ i det lokale samfund til støtte og hjælp for såvel den enkelte beboer som foreninger og organisationer i Stautrup,

at støtte og formidle kommunikationen mellem beboere i Stautrup og relevante myndigheder.

 

Stautrup lokalråd skal ikke tage opgaver op, der naturligt løses af områdets foreninger og interesseorganisationer, men kan efter disses henvendelse træde støttende til. Stautrup Lokalråd skal sikre sig dækning i lokalområdet for de opgaver, der arbejdes med.

 

§ 2

Stautrup Lokalråd består af 7 medlemmer valgt ved lige stemmeret til alle beboere i Stautrupområdet, der er fyldt 18 år. Valgperioden er 2 år. Alle afgår samtidig. Nyvalg sker på ulige år. Der kan ske genvalg. Stautrup Lokalråd konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 3

Valg finder sted ved personligt fremmøde i en firetimers periode en dag i slutningen af marts. Valget sker ved afkrydsning af maksimalt 3 forskellige navne på en stemmeseddel, hvor kandidaterne opstilles som enkeltpersoner. Valg sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter i rækkefølge i henhold til stemmetallene. Afgivelse af brevstemmer kan ske til valgbestyrelsen fra 7 dage før og indtil afstemningens start.

 

§ 4

Valg udskrives af valgbestyrelsen med fire ugers varsel ved husstandsomdelt tryksag, der skal indeholde:

 

Valgdato - tid og sted

Oplysning om opstilling af kandidater og valgprocedure.

Det afgående lokalråds beretning for det senest forløbne år.

Det reviderede regnskab for seneste regnskabsår.

 

§ 5

Opstillingen af kandidater sker ved fremsendelse af forslag støttet af 5 stillere. Kandidater og stillere skal være stemmeberettigede. Tvivl om valgret afgøres af valgbestyrelsen. Forslag til kandidater skal fremsendes til valgbestyrelsen senest 14 dage før afstemningen. Kandidatlisten offentliggøres senest 1 uge før afstemningen i dagspressen.

 

§ 6

Samtidig med valg af lokalråd vælges to revisorer efter samme retningslinier som gælder for valg af medlemmer af Stautrup Lokalråd. Revisorerne er valgbestyrelse.

 

§ 7

Ved forventet forfald i mere end to måneder eller efter forfald i to måneder skal suppleant indkaldes.

 

§ 8

Det økonomiske grundlag for Stautrup Lokalråds arbejde fremskaffes ved frivillige bidrag. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 9

Formanden forbereder og leder Stautrup Lokalråds møder. Der skal forud for mødet i videst muligt omfang gives meddelelse om hvilke emner, der er til behandling. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

 

§ 10

Stautrup Lokalråd er beslutningsdygtigt når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger tages med almindelig stemmeflertal.

 

§ 11

Til behandling af ethvert emne kan nedsættes særlige udvalg, hvori øvrige beboere kan deltage. Mindst et medlem af Stautrup Lokalråd skal være medlem af sådanne udvalg.

 

§ 12

Enhver kan overvære Stautrup Lokalråds møder. Fremsættes der ved forelæggelse af en sag for Stautrup Lokalråd ønske om, at behandling sker for lukkede døre, kan dette ske. Stautrup Lokalråds medlemmer har tavshedspligt vedrørende sådanne sager. Stautrup Lokalråd kan ikke selv tage initiativet til at lukke døren

 

§ 13

Ændring af disse vedtægter sker ved urafstemning blandt alle stemmeberettigede ved valg af Stautrup Lokalråd. Urafstemningen gennemføres i forbindelse med nyvalg af Stautrup Lokalråd. Enhver stemmeberettiget kan fremsætte forslag til vedtægtsændring. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til Stautrup Lokalråd senest den 1. februar for at komme til afstemning ved samme års valg. Vedtægtsændringer skal inden afstemning behandles på et beboermøde. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal.

 

§ 14

Ophævelse af Stautrup Lokalråd skal ske ved urafstemning efter handling på et beboermøde. Både på beboermødet og ved urafstemningen skal vedtagelse ske med 2/3 flertal. Ved ophævelse af Stautrup Lokalråd fordeles eventuelle økonomiske midler mellem foreninger i Stautrup efter det sidst afgående lokalråds bestemmelse.

 

Vedtaget på beboermøde 16.04.1984 på beboermøde, revideret på beboermøde 10.03.1987.