• Stavtrup Netværket
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Stavtrup Vandværk
 • Din Krop i Centrum
 • Home
 • Mega Syd Apotek
 • Århus Musikskole
 • Stavtrup Køreskole
 • Den grønne kile
 • Stavtrupscenen

Seneste debatindlæg

Lille Folkehuset StavtrupLille SpejderneLilleStavtrupscenenLille kirkenLille MusikskolenLille FriskolenLille Stavtrup FritidsklubLille Højvangskolen

Ugentligt

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Stavtrup Multihal - stedet der samler

Publiceret: 30.06.2020

 9 kommentarer 
 
stavtrup multihal.jpg

Haludvalget i Stavtrup IF, der siden 2014 har arbejdet for Stedet der Samler - Stavtrup Mulithal, takker for ideerne fra den nystiftede forening “Den grønne kile”, som er husstandsomdelt i denne weekend.

 

Ideerne til park og derved udbygning af den grønne korridor fra Ådalen op igennem Stavtrup forventes integreret i halbyggeriet på marken langs Bispevej.

 

Placeringen på Bispevej vil understøtte visionen om at skabe et naturligt samlingspunkt og et nyt centrum for kultur, idræts- og bevægelsesaktiviteter i Stavtrup, samt udgangspunktet for re-kreative aktiviteter i Stavtrup og Ådalen. Aarhus Kommune igangsætter en lokalplansproces i efteråret 2020.

 

Foreningen “Den grønne kile” peger på en placering af multihal inde i det eksisterende fodboldanlæg for at få plads til en park på marken langs Bispevej.

 

En placering i fodboldanlægget vil blive et Stavtrup Stadion frem for et moderne kulturhus med samling af traditionelle idrætsgrene integreret med kreativ bevægelse i både byggeri og omgivende park, fx. à la taget på Moesgaard Museum. Placering i fodboldanlægget vil samtidig låse muligheden for udvidelse af idrætsfaciliteter i takt med, at Stavtrup vokser. Det vil endvidere gøre det vanskeligere at skabe et samlingssted for kultur og re-kreative aktiviteter. Slutteligt vil det reducere interessen for donationer fra fonde og måske også Aarhus Kommune.

 

Med andre ord er der ikke hensigtsmæssigt at arbejde på at få placeret Stedet der Samler - Stavtrup Multihal på de nuværende boldbaner. Det vil reducere antallet af fodboldbaner i byen, som allerede nu ikke kan følge med efterspørgslen fra ikke mindst byens mange børn, og samtidig vil det give udfordringer i forhold til økonomien. Det er derfor fortsat målet at placere Stedet der Samler - Stavtrup Multihal på den såkaldte matrikel 15 - meget gerne med elementer fra det forslag, "Den grønne kile" har skitseret.

 

Arbejdet med at skabe det driftsmæssige, juridiske og økonomiske grundlag for Stedet der Samler - Stavtrup Multihal har bestemt ikke ligget stille under Covid-19. Der arbejdes på højtryk med at blive klar med alt fra arkitektskitser til opdaterede indholdselementer, så byggeriet kan opstartes i 2022.

 

 

Den Grønne Kile, Stavtrup   01-07-2020 kl. 23:48

Kære Medborgere, Multihalsudvalg, Re-kreative og Erhvervsnetværk.

Vi er glade for, at I kan lide nogle af de ideer og tanker, som vi i ”Den Grønne Kile, Stavtrup” har fremsat og at I anerkender, at der findes alternativer til jeres forslag.

Samarbejde i Stavtrup
---------------------
Foreningen er enige med haludvalget i, at halkapaciteten i Stavtrup skal være passende for udviklingen af Stavtrup idrætsforening de kommende år.

Vi er uenige med haludvalget om placering af en multihal. Haludvalget peger på Bispemarken med 120 p-pladser langs Bispevej. Det kan Bispevej (blind vej) og området ikke bære. De trafikale udfordringer vil påvirke området i negativ retning særligt den fredelige naturfremtoning der åbner sig mod Spejderhuset, Søholm, tennisbanerne og bebyggelsen generelt i området. En multihal på Bispemarken er ikke en fremtidssikret plan i forhold til den byudvikling vi oplever.

Vi kan se på responsen på vores hjemmeside www.dengronnekilestavtrup.dk og de mange indmeldinger, at mange medborgere fra forskellige områder af Stavtrup ønsker at bevare dette område.

Den Grønne Kile, Stavtrup er enige med Multihal-gruppen på mange områder og vi vil fortsætte den åbne og konstruktive dialog på møder og på nettet.

Foreningen ”Den Grønne Kile, Stavtrup”
--------------------------------------
Vores forening skal ikke forstås som en modstander af projekt ”ekstra halkapacitet”, men et opråb om, at området på og omkring Bispemarken ikke egner sig til store bebyggelser, forøgede trafikmængder og støjgener i forbindelse med arrangementer og events.

Foreningen vil gerne bevare og udbygge det grønne kendetegn ved Stavtrup og minimere trafikken gennem Stavtrup, ikke øge den yderligere!

Det vil være i fuldstændig overensstemmelse med de tilstødende områders lokalplan:
”Byrådet har bestemt, at der skal udarbejdes lokalplaner for en række af kommunens landsbyer og for byområder, der i kommuneplanen er karakteriseret som bevaringsværdige. Stavtrups Stationsby og kvarteret omkring Mondrupsvej hører til sidstnævnte kategori og det er hensigten med lokalplanen, at bevare den eksisterende stationsby- og landsbykarakter”

En hal ved idrætsanlægget
-------------------------
Foreningens forslag om en placering af hal i det eksisterende idrætsanlæg er udarbejdet, da enkelte beboere i Stationsbyen i efteråret blev informeret om, at det desværre ikke var muligt at placere en hal i idrætsanlægget pga. kunstgræsbanen, og at man påtænkte at opføre hallen på Bispemarken.

Vores forslag lever op til de i efteråret kommunikerede visioner for halprojektet, og tager ikke plads fra banekapaciteten, som det fejlagtigt er angivet ovenfor.

Det viser sig nu, at plads ikke er den primære årsag til, at Bispemarken er foreslået som placering, og vi vil i foreningen ikke bruge yderligere ressourcer på at komme med konkrete forslag til placering. Men foreningen vil selvfølgelig fortsat påvirke den igangsatte planproces og arbejde for en bypark og forhindre et halbyggeri på Bispemarken.

Bispemarken & den grønne kile mod Brabrand Sø
---------------------------------------------
Området i forbindelse med Stavtrup Stationsby er et helt unikt område tæt ved en storby som Aarhus. Området er i dag stort set fri for trafik og støj og det kæmper vi for at bevare. Det er en sjældenhed tæt på en stor by.

Bispemarken er udlagt til idræt og rekreative områder, derfor foreslår vi en bypark. Den kan selvfølgelig se ud og indrettes på mange forskellige måder. Det skal der en borgerdialog om.

Det er er det vigtigt at slå fast, at Aarhus Kommune ikke har udlagt Bispemarken til halbyggeri, som flere har forstået. Et halbyggeri på Bispemarken vil ikke kunne gennemføres i henhold til kommuneplanen. Så hvis marken skal bruges til for eksempel et halbyggeri, så kræver det at en ændring af kommuneplanen bliver vedtaget.

Tak for opmærksomheden!
-----------------------
Vi sætter vores lid til den demokratiske proces. Vi håber dog på, at der bliver fundet en bedre placering snarest med den bedste løsning for alle Stavtrups borgere.

Venlig hilsen

Den Grønne Kile, Stavtrup
www.dengronnekilestavtrup.dk

 
Joakim Øster   16-01-2021 kl. 16:51

Uh, det er først nu jeg ser disse planer
Jeg bor på Bispevej, og synes godt nok det er en hårrejsende idé med 120 parkeringspladser på vejen ned mod spejderhuset!!

 
Stavtrup Multihal   18-01-2021 kl. 13:41

Hej Joakim,
Vi har ikke intention om at der skal etableres 120 p-pladser langs Bispevej. Pt. afventer vi at Aarhus Kommune vender retur med hvilke krav der er i forhold til parkering.

 
Joakim Øster   19-01-2021 kl. 16:33

Pyha, en lettelse!
- Pladserne er jo tegnet ind her på skitsen, hvor de erstatter det lille stykke skov, men planerne er måske ændret i mellemtiden?

 
Stavtrup Multihal   20-01-2021 kl. 10:36

Hej Joakim,
Vi kan godt forstå din bekymring og efterfølgende lettelse. Tegningen du refererer til er fra før Sleth Arkitekterne blev valgt som arkitekt og inden lokalplansprocessen blev igangsat, så vi afventer et konkret oplæg på parkering.

 
Mette Lunau Larsen   25-01-2021 kl. 23:23

Der synes at være nogen forvirring om hvilke tegninger, der faktisk er gældende for den planlagte hal. Jeg har set det materiale hal-gruppen har fremsendt til Aarhus Kommune, men kan se på Stavtrups Facebookside, at hal-gruppen tilkendegiver, at de rigtige/endelige tegninger for hallen først forventes at være klar om et par måneder.

Jeg håber virkelig ikke, at man igangsætter en dialogproces med mødet den 2. februar uden at der eksisterer faktiske og faste tegninger over den planlagte hal.

En oplyst demokratisk dialog om udviklingen af vores fælles lokalområde kræver et ordentligt og sagligt grundlag.

På halgruppens hjemmeside findes det materiale, der er fremsendt med ansøgningen til kommunen.

Det vil være meget fint, hvis hal-gruppen kan af- eller bekræfte, om det er det er det endelige materiale.

Først når man kan se de endelige tegninger af den forventede hal kan vi få et billede af hvordan tilkørselsforholdene er planlagt og ikke mindst, hvor de mange biler skal holde.

Jeg havde også troet at ovenstående tegning var udtryk for disse planer. Nu hvor det ikke er tilfældet vil det være dejligt at se, hvilke planer, der så er for parkering.

 
Stavtrup Multihal   26-01-2021 kl. 22:25

Kære Mette,
Tak for dit indlæg.
Det materiale som er fremsendt til Aarhus Kommune og som du refererer til er i høj grad gældende, men der er ingen konkrete tegninger af projektet i det materiale.

Som du kan se i materialet er det en bekostelig affære at igangsætte arkitekt-arbejdet og vi har derfor ikke haft mulighed for at igangsætte tegnearbejdet, før Aarhus Kommune har opstartet lokalplansprocessen.

Vi afventer, at Aarhus Kommune vender retur med krav til antal parkeringspladser.

Vi glæder os til det indledende borgermøde den 2. februar og er sikker på at Aarhus Kommune, som er ansvarlig for processen sørger for at alle demokratiske spilleregler er overholdt og det bliver en god proces.
Mange hilsner
Stavtrup Multihal 
Helge Østerbye nielsen   28-01-2021 kl. 23:03

Kære “ Stavere” og specielt beboere i Stavtrup Stationsby
må nu indse at man med et foreslået halbyggeri på Bispemarken er godt igang med at ødelægge vores bydel
Derfor må der opfordres til at yde Max modstand mod ændring eller tillæg til lokalplanen, som er en forudsætning for realisering af projektet
Denne lokalplan har vel netop til formål at imødegå et sådant overgreb på et bevaringsværdigt naturskønt område
Bevar Stationsbyen

 
Den Grønne Kile, Stavtrup   29-01-2021 kl. 11:02

Hej Helge,

Vi ser også med stor bekymring på blandt andet placeringen, størrelsen, øgning af trafikgenerne og støj som dette projekt vil resultere i for Stavtrup.

Vi opfordrer derfor også, at alle udtrykker deres holdning og ideer til det annoncerede projekt i form af høringssvar til kommunen.

Der er deadline for nye høringssvar den 10. februar. For alle borgere gælder fortsat: ræk gerne ud til os i foreningen - vi står klar til at hjælpe.

De bedste hilsner
Den Grønne Kile, Stavtrup

www.dengronnekilestavtrup
mail@dengronnekilestavtrup.dk

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Århus Friskole
 • Stavtrupscenen
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Spejderne
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken
 • Folkehuset Stavtrup
 • BK-Per